Zasady funkcjonowania

Udostępnianie informacji

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI.

1. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna jest udostępniana na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

2. Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta-osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta,

3. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta –osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, może wystąpić do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta.
Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii następuje na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem.

4. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu organom i podmiotom uprawnionym na postawie odrębnych przepisów następuje na postawie decyzji kierownika zakładu,

5. Jeżeli dokumentacja wewnętrzna pacjenta jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu, decyzję o udostępnieniu dokumentacji na zewnątrz innym zakładom lub lekarzowi może podjąć lekarz dyżurny Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

6. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz zakładu następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji,

7. Dokumentację udostępnia się na zewnątrz zakładu w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba, że uprawniony organ żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,

8. Koszty udostępnienia dokumentacji organom lub podmiotom, o których mowa w punkcie 4, ponoszą te organy lub podmioty.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:10:58
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content