Zasady funkcjonowania

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego sporządza i prowadzi:

1. Medyczną dokumentację zbiorczą w formie dziennika pracy stacji pogotowia ratunkowego,

2. Medyczną dokumentację indywidualną w formie zlecenia wyjazdu i karty informacyjnej udzielenia pomocy doraźnej,

3. Dzienniki pracy pogotowia ratunkowego oraz zlecenia wyjazdu stanowią dokumentację wewnętrzną zakładu,

4. Karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej stanowi dokumentację zewnętrzną, którą otrzymuje pacjent lub przekazywana jest lekarzowi zakładu opieki zdrowotnej, do której jest kierowany,

5. Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w warunkach zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki,

6. Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum zakładu,

7. Zbiór dokumentów przechowywany jest w układzie chronologicznym,

8. Archiwalna dokumentacja zakładu jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

9. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia indywidualna dokumentacja wewnętrzna przechowywana jest przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:10:07
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content