Zasady funkcjonowania

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. Wszelkie sprawy przyjmowane są zarówno korespondencyjnie jak i w sekretariacie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

2. Sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub są możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego załatwiane są w terminie 14 dni,

3. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

4. Do terminów określonych w punkcie 2 i 3 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

5. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,

6. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy,

7. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może wstawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienia od osoby wezwanej w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba,

8. Pisma dotyczące załatwianej sprawy Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego doręcza za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy,

9. Pisma doręcza się na adres podany przez stronę.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 13:08:37
Data modyfikacji: 2003-06-11 13:08:59
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content