ORGANY

Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

PRZEWODNICZĄCY Michalska-Wilk Marta
CZŁONEK przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Szary Marek
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Neska Zbigniew
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Lasota Magdalena
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Kalinowska Katarzyna
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Białkowska Anna
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Skoczek Teresa
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Wójcik Dariusz
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Bocheński Adam
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Staszewski Kazimierz
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Czerwińska Joanna
CZŁONEK przedstawiciel podmiotu tworzącego Kwiecień Anna
  1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
  2. Do zadań Rady Społecznej należy:

        1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Radomia wniosków i opinii w sprawach:

            a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

            b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

            c) związanych z przekształcaniem lub likwidacją Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

           d) przyznawania Dyrektorowi nagród,

           e) rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

        2) uchwalanie Statutu i jego zmian oraz przedstawianie Radzie Miejskiej w Radomiu do zatwierdzania.

        3) przedstawienie Dyrektorowi Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wniosków w sprawach:

           a) planu finansowego i inwestycyjnego,

           b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

           c) kredytów bankowych lub dotacji,

           d) podziału zysku,

       4) uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przestawienie go Prezydentowi Miasta Radomia do zatwierdzenia,

       5) zatwierdzenie regulaminu porządkowego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,

       6) dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

      7) przedstawienie wniosków organowi, który finansuje określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna występuje,

      8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
Skład Rady Społecznej określa każdorazowo stosowna Uchwała Rady Miejskiej.

Data wprowadzenia: 2003-06-11 12:32:11
Data modyfikacji: 2022-12-20 13:02:41
Opublikowane przez: Ala Gregorczyk

| Adres

ul. Tochtermana 1

26-600 Radom

| Kierownik jednostki

  • mgr Elżbieta Cieślak

| Kontakt

Skip to content